FAQ –najczęściej zadawane pytania

To kluczowe dla Grupy Kapitałowej JSW zadanie w celu wykorzystania 100% nadwyżki gazu koksowniczego przez spożytkowanie go jako paliwa gazowego do spalania w jednostce kogeneracji, tj. bloku energetycznym o mocy 28 MWe (produkcja energii elektrycznej i ciepła). Energia i ciepło wykorzystane będzie na potrzeby własne i na sprzedaż – sprzedaż nadmiaru energii i ciepła odbiorcom zewnętrznym, zabezpieczenie w ciepło miasta Radlin.
To zmodernizowany i bardziej sprawny, a w związku z tym bezpieczny, system grzewczy dla mieszkańców. Nowoczesne technologie pozwolą mieszkańcom Radlina uzyskać czystsze powietrze oraz ciepłą wodę grzewczą. Dzięki realizacji proekologicznej inwestycji w Radlinie koksowniczy gaz odpadowy, który do tej pory zanieczyszczał środowisko, wykorzystany zostanie do ogrzewania wody zasilającej mieszkańców.
Inwestycja jest realizowana prawie w 60 proc. ze środków zewnętrznych, przede wszystkim z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (134 mln zł), a także pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (34,2 mln zł).
To paliwo uzyskiwane przez suchą destylację węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C w piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu. Gaz koksowniczy zaliczany jest do gazów węglowych, to znaczy gazów powstających w wyniku termicznej obróbki węgla. Wysokotemperaturowe odgazowanie węgla powoduje wydzielenie wszystkich lotnych składników. Oprócz surowego gazu koksowniczego w procesie tym powstaje koks, smoła węglowa oraz woda pogazowa. Surowy gaz koksowniczy zawiera amoniak i jego pochodne oraz siarkowodór (pochodzące z rozkładu organicznych resztek zawartych w węglu). Wszystkie te niepożądane domieszki są usuwane w serii procesów oczyszczania.
Węgiel węglowi nierówny. Należy odróżnić węgiel energetyczny od wykorzystywanego przez nas węgla koksowego – surowca, z którego produkujemy koks, ale oprócz niego uzyskujemy także produkty węglopochodne – smołę, benzol i siarkę (wykorzystywane w branży chemicznej) oraz gaz koksowniczy (używany w koksowni do celów energetycznych), zawierający od 55 do 60% ekologicznego paliwa, jakim jest wodór. Obecnie koks jest niezbędny do produkcji stali i w dalekiej perspektywie nie przewiduje się całkowitej jego eliminacji z procesów hutniczych, więc Polska posiada wystarczająco długi horyzont czasowy, by inwestować w takie rozwiązania, jak nowa elektrociepłownia w Radlinie.
Kogeneracja to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, to jest wysokim wykorzystaniem energii w paliwach – zazwyczaj ponad 80%. Sprawność procesu wytwarzania prądu w elektrowniach (tzw. kondensacyjnych) – w najnowocześniejszych jednostkach sięga ok. 46% - przeciętnie 36-38%. Stąd połączenie elektrowni i ciepłowni daje znaczące korzyści wszystkim.
Czyste powietrze, poprzez znaczącą likwidację niskiej emisji, niezawodność dostaw ciepła to dwie najważniejsze korzyści dla mieszkańców. Nowoczesna elektrociepłownia zapewni odbiorcom dostawy ekologicznego ciepła przez kilkadziesiąt najbliższych lat.
Ta inwestycja to kolejne wzmocnienie JSW KOKS S.A. Dzięki realizacji projektu poprawią się wskaźniki spółki, spełnione zostaną rygorystyczne wytyczne Unii Europejskiej. Koksownia Radlin uzyska stabilną pozycję na rynku, a pracownicy pewność funkcjonowania firmy.