Akcje JSW KOKS S.A.

Dematerializacja akcji Spółki JSW KOKS S.A.

Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) Spółka JSW KOKS S.A.( dalej także: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281   § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.).

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami,

Zarząd Spółki JSW KOKS S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy,

których dokumenty akcji znajdują się poza depozytem prowadzonym przez Spółkę, do złożenia ich najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki JSW KOKS S.A., 41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1, budynek B, pokój 2, tak by mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:+ 4832  416 43 05.