Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej wymaga spełnienia następujących uwarunkowań: 

 1. Pierwszym krokiem w procedurze zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym, wybranym sprzedawcą. 
  Uwaga: Podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną Odbiorcom przyłączonym do sieci Koksowni jest posiadanie przez tego sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z JSW KOKS S.A.
 2. Drugim krokiem jest wypowiedzenie przez Odbiorcę umowy dotychczasowemu sprzedawcy z uwzględnieniem zasad i terminów jej rozwiązania określonych w dotychczasowej umowie sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji (tzw. umowie kompleksowej) lub umowie sprzedaży energii elektrycznej. 
 3. Następnie Odbiorca wraz z wybranym nowym sprzedawcą, wspólnie powinni wypełnić i podpisać "Wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej". Podpisany formularz można złożyć osobiście w Koksowni lub przesłać pocztą. Złożenie tego dokumentu rozpoczyna procedurę zmiany sprzedawcy. 
 4. W terminie do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia "Wniosku zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej", Koksownia weryfikuje złożony dokument zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Koksowni (IRiESDK). 
  • W przypadku stwierdzenia błędów, Wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie, o czym Odbiorca i nowy sprzedawca są informowani. Proces zmiany sprzedawcy zostaje zakończony, 
  • Jeżeli dane w złożonym dokumencie są prawidłowe, Wniosek zostaje pozytywnie zweryfikowany, o czym Odbiorca i nowy sprzedawca są informowani. 
 5. W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo - rozliczeniowych do wymagań określonych w IRiESDK, Odbiorcy zakwalifikowani do III i VI grupy przyłączeniowej, zasilani na średnim napięciu, zobowiązani są do dostosowania tych układów na koszt własny. 
 6. W przypadku gdy Odbiorca nie posiada zawartej z Koksownią umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, kolejnym etapem procedury zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez Odbiorcę takiej umowy. W tym celu, Odbiorca otrzymuje do podpisu dwa egzemplarze umowy o świadczenie usług dystrybucji. Odbiorca (lub upoważniony przez niego sprzedawca) powinien podpisać i dostarczyć do Koksowni podpisaną umowę na co najmniej 10 dni przed dniem wejścia jej w życie.
 7. Po spełnieniu wymagań technicznych i prawnych, Koksownia dokonuje przypisania punktu pomiarowego i Odbiorcy do nowego sprzedawcy. 
 8. Ostatnim elementem procedury zmiany sprzedawcy jest dokonanie odczytu układu pomiarowo - rozliczeniowego. Informacja o odczycie przekazywana jest do dotychczasowego i nowego sprzedawcy.