Wskaźniki jakościowe

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego JSW KOKS S.A.

 

Za rok 2019 wskaźniki jakościowe wynoszą:

​ ​JSW KOKS S.A.

 

 

​ ​Dla przerw planowanych

 

 

Dla przerw nieplanowanych​ ​

 

 

bez katastrofalnych​

 

 

z katastrofalnymi​

 

 

SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)​

 

 

5,30

 

 

4,18

 

 

4,18

 

 

SAIFI
(ilość przerw / odbiorcę / rok ​)​

 

 

0,03

 

 

0,03

 

 

0,03

 

 

MAIFI
(ilość przerw)​

 

 

0

 

 

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 33.

 

Objaśnienia:

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.


SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.


MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.


Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

 

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.


Przerwa planowana - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

 

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.