Certyfikacja ORed

Informacja dla odbiorców dotycząca certyfikacji ORed

 

            W związku z wprowadzonymi od dnia 29 października 2018 r. przez PSE S.A. zmianami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowych – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (Karta aktualizacji nr CB/19/2018) oraz obowiązującymi zapisami IRiESD  JSW KOKS S.A. w zakresie:

  • modyfikacji zasad procesu certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) mogących uczestniczyć w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (usługi DSR),
  • nowego programu w ramach usługi DSR – Programu Bieżącego Uproszczonego, w którym przedmiotem rozliczeń jest wykorzystanie rezerwy interwencyjnej, analogicznie jak w Programie Bieżącym,
  • zasady, że certyfikacją objęte są ORed odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo Energetyczne: w tym przypadku zastosowanie ma tryb podstawowy certyfikacji oraz może być zastosowany tryb dodatkowy,
  •  możliwości objęcia również ORed odbiorców niepodlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z ww. rozporządzeniem, z wyłączeniem odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (w tym przypadku ma zastosowanie wyłącznie tryb dodatkowy certyfikacji),

niniejszym informujemy, że wzory przedmiotowych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu certyfikacji ORed oraz dalszego postępowania po otrzymaniu Certyfikatu dla ORed, wydanego w trybie podstawowym, zostały udostępnione przez Operatora Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i zamieszczone pod adresem: www.pse.pl/dokumenty-dsr.

W szczególności zamieszczone zostały:

  •  Instrukcja dotycząca certyfikowania ORed (tryb podstawowy),
  • Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
  • Wzór Certyfikatu dla ORed,
  • Wzór wniosku o aktualizację Certyfikatu dla ORed,
  • Wzór oświadczeń po wydaniu Certyfikatu dla ORed,

Jednocześnie Operator Systemu Dystrybucyjnego JSW KOKS S.A. informuje, że wszelkie oświadczenia i zgody w zakresie Certyfikacji dla ORed oraz całą korespondencję w przedmiotowym zakresie należy kierować na adres poczty e-mail:

[email protected]

 

Wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy i być udostępnione w formie oryginału na każde wezwanie JSW KOKS S.A.