Procedura zgłaszania nieprawidłowości w GK JSW

Zapewnienie możliwości zgłaszania informacji o nieprawidłowościach stanowi część kultury organizacyjnej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i jest wyrazem troski o jej dobro, jak również całej Grupy Kapitałowej JSW. Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW wprowadza jednolite zasady dokonywania zgłoszeń w sprawach potencjalnych nieprawidłowości w GK JSW. Samego zgłoszenia można dokonać osobiście (na rzecz komórki compliance w JSW S.A. lub właściwego miejscowo koordynatora compliance w JSW KOKS S.A.) lub za pośrednictwem uniwersalnego adresu e-mail [email protected], bądź dedykowanych adresów e-mail dla poszczególnych spółek, zgodnie z załącznikiem do Procedury (dla JSW KOKS S.A.: [email protected]). Mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości precyzyjnego określenia faktów oraz najdokładniejszego opisania potencjalnych nieprawidłowości umieściliśmy poniżej formularz zgłoszenia nieprawidłowości, również w wersji edytowalnej.

Formularz należy wydrukować, wypełnić i przekazać do koordynatora compliance (w JSW KOKS S.A./Koksownia Przyjaźń – Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego) lub załączyć do e-maila. Istnieje też możliwość zgłoszenia nieprawidłowości poprzez elektroniczny formularz on-line zgodnie z linkiem podanym poniżej. Wówczas zgłoszenie wpłynie bezpośrednio do JSW S.A.,  nieprawidłowość zostanie rozpatrzona przez Biuro Compliance JSW S.A. lub przekazana bezpośrednio do spółki właściwej.

Przekazywane zgłoszenia mają charakter poufny i mogą być anonimowe.

Powyższe rozwiązanie wpisuje się w „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.


https://www.jsw.pl/o-nas/inne/compliance/formularz-zgloszenia-nieprawidlowosci