Ochrona środowiska

Spółka JSW KOKS S.A., jako jedna z największych producentów i eksporterów koksu i węglopochodnych, systematycznie realizuje roczne i wieloletnie programy, zmierzające do maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla środowiska poprzez pełną realizację założonych działań proekologicznych. Ich zasadniczym celem jest spełnianie wymagań Najlepszych Dostępnych Technik dla przemysłu koksowniczego oraz energetyki.

Na przestrzeni lat Koksownie JSW KOKS SA zostały wyposażone w wiele sprawdzonych i efektywnych rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska. Między innymi zastosowano instalacje suchego chłodzenia koksu, instalacje odpylające stronę koksową baterii koksowniczych oraz młynów węglowych, odkurzanie m. in.  stropu baterii koksowniczych, mechaniczne czyszczenie ram i drzwi piecowych oraz hydrauliczne czyszczenie odbieralników baterii. Zastosowano wypełnienie komórkowe w wieżach gaszenia koksu oraz wybudowano instalacje odsiarczania i odamoniakowania gazu koksowniczego z produkcją siarki metodą Claus’a, a także zhermetyzowano instalacje odzysku węglopochodnych. Wybudowano nowoczesne, wydajne biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków koksowniczych, poprawiające w znacznym stopniu jakość ścieków oczyszczonych. W latach 2007-2011 wybudowano i oddano do eksploatacji trzy nowoczesne baterie koksownicze wyposażone we wszystkie wymagane urządzenia ochrony środowiska. W 2007 r. oddano do eksploatacji w Koksowni Przyjaźń elektrociepłownię o mocy 21 MW wykorzystującą nadmiarowy gaz koksowniczy, natomiast w 2015 r. oddano do eksploatacji elektrownię o mocy 71 MW. Ponadto w 2017 r. została zmodernizowana benzolownia wraz z oddziałem węglopochodnych w Koksowni Radlin. 

Realizowane zadania w zakresie ochrony środowiska mają na celu systematyczne obniżanie uciążliwości instalacji dla środowiska, spełniając zaostrzające się wymagania prawne. Zadania obejmują między innymi ochronę powietrza, hałas, gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami.

Wszystkie Koksownie funkcjonujące w ramach JSW KOKS S.A. w myśl obowiązującego prawa posiadają w pełni uregulowany stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska, w tym pozwolenia zintegrowane zweryfikowane pod kątem spełniania konkluzji BAT dla instalacji koksowniczych.