Koksownia Przyjaźń

Kontynuuje najlepsze tradycje koksownictwa i hutnictwa w regionie, sięgające końca XVIII wieku. Jest następcą i sukcesorem Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń”. Została zaprojektowana i wybudowana jako nowoczesny kompleks składający się z czterech baterii koksowniczych, licznych obiektów towarzyszących, w tym obiektów przygotowania mieszanki węglowej, instalacji suchego chłodzenia koksu, sortowni koksu, instalacji oczyszczania gazu koksowniczego i odzysku węglopochodnych, instalacji oczyszczania ścieków i składowiska odpadów, obiektów energetycznych i pomocniczych.

 27 stycznia 1987  to historyczna data dla zagłębiowskiego koksownictwa. W tym dniu uruchomiona została produkcja  w Zakładach Koksowniczych Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej - nastąpiło pierwsze wypchnięcia koksu z baterii nr 1.

Dwa i pół roku później,  dokładnie 4 sierpnia 1989  Zakład wydzielony został ze struktur Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice i stał się samodzielnym przedsiębiorstwem.  Zanim doszło do samodzielności w koksowni wybuchł strajk,  który  - wokół postulatów socjalnych - zjednoczył całą załogę.

Sylwester 2003,  to kolejna ważna data w historii „Przyjaźni”. Wtedy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” zostały wniesione do spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Nowoczesna bateria koksownicza, chluba przedsiębiorstwa, uruchomiona została 3 kwietnia 2007. Bateria numer 5 posiada zdolność produkcyjną - 750 tys. ton koksu rocznie.

28 września 2007 -  uroczyście uruchomiono elektrociepłownię, umożliwiając zagospodarowanie nadmiaru oczyszczonego gazu koksowniczego i gazów resztkowych z instalacji suchego chłodzenia koksu z baterii koksowniczych nr 1 do 4, która wraz z istniejącymi turbogeneratorami daje maksymalną moc 42 MWe.

Po ponad 20-letniej pracy, dokładnie 14 maja 2008  wygaszono baterię koksowniczą nr 1, rozpoczynając jej modernizację odtworzeniową.

W październiku 2008 uruchomiona została instalacja Katalitycznego Rozkładu Amoniaku i Instalacja Clausa przeznaczona do oczyszczania gazu koksowniczego. Tym samym zakończył się proces modernizacji Wydziału Produkcji Węglopochodnych, który jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów technologicznych w Europie.

W kwietniu 2011 po okresie przerwy spowodowanej światowym kryzysem gospodarczym, w Koksowni Przyjaźń zakończono z powodzeniem modernizację baterii koksowniczej nr 1. 

Nowoczesny blok energetyczny o mocy 71 MWe uruchomiono w lipcu 2015 i odtąd Koksownia dysponuje zainstalowaną mocą elektryczną na poziomie 110 MW.


Bezpieczeństwo

1.    Koksownia Przyjaźń jest jednym z zakładów wchodzącym w skład Spółki JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
2.    Prowadzącym zakład jest Prezes Zarządu JSW KOKS S.A.
3.    Zakład Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i przedłożył w dniu 14.06.2021 roku właściwym organom aktualizacje zgłoszenia zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz w dniu 29.07.2021 r. program zapobiegania awariom.
4.    Głównymi obszarami działalności Zakładu Koksownia Przyjaźń są:
       4.1.    Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
       4.2.    Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
       4.3.    Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
       4.4.    Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
       4.5.    Wytwarzanie energii elektrycznej,
       4.6.    Wytwarzanie paliw gazowych,
       4.7.    Handel paliwami w systemie sieciowym,
       4.8.    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, wodę grzewczą, ciepłą wodę użytkową oraz powietrze technologiczne i AKP,
       4.9.    Pozostałe formy działalności wymienione są w KRS.
5.    Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu zakładu Koksownia Przyjaźń do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej są:
       5.1.    Benzol koksowniczy powodujący zagrożenia: H225, H304, H315, H319, H336, H340, H350, H361, H372, H411.
       5.2.    Gaz koksowniczy powodujący zagrożenia: H220, H280, H331, H350, H360, H372, H400.
6.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń dopełniając obowiązku  art. 261 ust. 5 dostarczył Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza informacje dotyczącą przygotowania do działań na wypadek poważnej awarii przemysłowej.
7.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń opracował i przedłożył właściwym organom w dniu 14.06.2021 r. aktualizację raport o bezpieczeństwie uzyskując Decyzję Nr 140. 2021 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 sierpnia 2021 r. zatwierdzającą zmiany w Raporcie o bezpieczeństwie JSW KOKS S.A. – Zakład Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.
8.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń posiada opracowany Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy, w którym zawarte są scenariusze postępowania na wypadek poważnej awarii przemysłowej oraz określone są środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte na wypadek wystąpienia awarii.
9.    Wykonana analiza ryzyka na potrzeby Raportu o bezpieczeństwie wskazuje na możliwość wystąpienia w Koksowni Przyjaźń zdarzeń związanych z:
         -  pożarem powierzchniowym benzolu,
         -  powstaniem chmury toksycznej par benzolu,
         -  wyciekiem gazu koksowniczego i powstaniem chmury toksycznej oraz atmosfery wybuchowej,
         -  pożarem strumieniowym wyciekającego gazu koksowniczego,
         -  wybuchem gazu koksowniczego.
10.   Zakład Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej utrzymuje Zakładową Straż Pożarną jako jednostkę ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu § 15 ustawy  O ochronie przeciwpożarowej wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do likwidacji zdarzeń awaryjnych. Zakładowa Straż Pożarna działa na podstawie Regulaminu organizacyjnego określającego między innymi zasady współdziałania z Państwową Strażą Pożarną.
11.   Przeprowadzona w Zakładzie Koksownia Przyjaźń analiza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wykazała, że w przypadku wystąpienia zdarzenia awaryjnego skutki awarii nie wystąpią poza teren do którego Koksownia posiada tytuł prawny.