Przedstawiciele JSW KOKS S.A. na sesji Rady Miejskiej w Radlinie

27 października br. przedstawiciele JSW KOKS S.A. na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miasta, wzięli udział w sesji Rady Miejskiej w Radlinie.

Przedstawiciele JSW KOKS S.A. poproszeni zostali o przedstawienie stanowiska Firmy w związku z interwencjami mieszkańców - dotyczącymi uciążliwości zapachowych w Radlinie i Rybniku, których źródłem rzekomo ma być Koksownia Radlin.

JSW KOKS S.A. stoi na stanowisku, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością -  źródłem  uciążliwości zapachowych nie jest Koksownia Radlin.

Do powyższego wniosku doszliśmy po dogłębnej analizie treści nadesłanych skarg i opinii mieszkańców oraz faktów dotyczących technologii prowadzenia procesu koksowania węgla i oczyszczania produktów ubocznych jego przerobu.

W treści skarg i opinii mieszkańców powtarzającymi się wątkami są przede wszystkim: okresowość występujących uciążliwości zarówno w układzie dobowym („zapach jest nie do zniesienia ostry (…) zaczyna się przeważnie po godzinie 18, kończy nad ranem”) jak i w związku z porą roku – występują głównie w okresie jesienno-zimowym („dzisiejszej nocy tj. 15 na 16.09”).

Odnosząc się do cytowanych stwierdzeń, trzeba stwierdzić, że źródłem zapachów nie może być koksownia z uwagi na ciągły i nieprzerwany charakter procesu technologicznego.

Każda koksownia pracuje w trybie ruchu ciągłego, a to oznacza, że proces produkcyjny trwa nieprzerwanie przez 365 dni w roku i przez 24 godziny na dobę. Nie jest możliwe przerwanie produkcji na czas dłuższy niż 8 godzin bez zniszczenia podstawowej jednostki produkcyjnej – baterii koksowniczej. Podstawowa zasada, jaka obowiązuje przy organizacji produkcji w zakładach ruchu ciągłego, to stała i niezakłócona praca instalacji. Z tego względu procesy produkcyjne prowadzone są w sposób jednolity, ciągły i nieprzerwany – niezależnie od pory dnia, czy nocy. Nie jest zatem możliwe przerywanie jakichkolwiek procesów technologicznych na zmianie porannej i wznawianie ich po południu bądź w nocy.

Kolejna grupa uciążliwości wymienianych w skargach i opiniach dotyczy południowych dzielnic Rybnika („zapach to nie czad, to smród idący od strony Marcela, koksowni, składowisk”) Pojawia się też konkretna diagnoza źródła („smród gazu czuć jak przy smogu zimą, wszelkie węglowodory, benzen, amoniak, siarkowodór i dioksyny unoszą się z parą z baterii koksowniczej”). Jest też postulat objęcia stałym nadzorem środowiskowym koksowni, oraz postulat modernizacji: ( „sam proces powinien być zmodernizowany i hermetycznie zamknięty”).

W Koksowni Radlin nie wystąpiły w ostatnim roku, żadne przeszkody ruchowe, które skutkowały nadmierną emisją pyłowo – gazową, z tego więc względu stwierdzenia o ponadnormatywnych emisjach z baterii nie znajduje potwierdzeniach w faktach.

Koksownia Radlin prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Posiada pozwolenie zintegrowane, które w ostatnim czasie zostało poddane przeglądowi pod kątem dostosowania wszystkich polskich instalacji koksowniczych do europejskich wymagań w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik: tak zwanych konkluzji BAT dla przemysłu żelaza i stali. Organy ochrony środowiska nie stwierdziły potrzeby dostosowania instalacji Koksowni Radlin do wymogów unijnych – wszystkie najlepsze dostępne techniki są od lat stosowane  w układach technologicznych koksowni.

Zakład prowadzi obowiązkowy monitoring parametrów technologicznych procesów produkcyjnych oraz monitoring środowiskowy. Na przestrzeni wielu ostatnich lat nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji do środowiska. Oprócz tego prowadzony jest stały oraz okresowy, nieobowiązkowy monitoring emisji do powietrza z instalacji Koksowni oraz w jej sąsiedztwie. Również te wyniki pomiarów nie wskazują na ponadnormatywną emisję.

Zakład od szeregu lat jest konsekwentnie modernizowany, a z ostatnio zrealizowanych inwestycji można wymienić zupełnie nową instalację benzolowni wraz z nowoczesnym układem hermetyzacji, kapitalny remont pompowni ługu sodowego wraz z rurociągami i układem pompowym oraz budowę dwóch nowych odstojników zmechanizowanych smoły. W latach kolejnych oprócz powszechnie znanej budowy nowej Elektrociepłowni, Koksownia wzbogaci się o rezerwowy ciąg katalitycznego rozkładu amoniaku i przerobu siarki metodą Clausa oraz nową odmrażalnię węgla w wagonach, ogrzewaną parą zamiast spalinami z gazu koksowniczego.

Nasycenie terenu Radlina i Rybnika przemysłem, w tym wydobywczym i przetwórczym jak i hałdami pogórniczymi, w tym płonącymi, jest bardzo duże. Trudno też jednoznacznie wskazać konkretny zakład odpowiedzialny za powstawanie uciążliwości.

Pamiętać też należy, że obszar Rybnika i okolic to jeden z najbardziej dotkniętych zjawiskiem smogu terenów Polski. Zjawisko smogu związane jest ściśle z tzw. niską emisją substancji lotnych powstających podczas spalania paliw stałych, w tym głównie węgla, w paleniskach domowych.

Z informacji prasowych oraz opierając się na wynikach prowadzonych kontroli spalanych paliw w gospodarstwach indywidualnych można stwierdzić, że pomimo wdrożenia rozbudowanej gospodarki odbioru segregowanych odpadów komunalnych nadal dość powszechnie możemy spotkać się ze spalaniem śmieci w domowych instalacjach grzewczych, co drastycznie wpływa na stan zanieczyszczenia powietrza oraz emisję szczególnie szkodliwych związków, w tym rakotwórczych.

Znaczącą część smogu stanowią też spaliny wydzielane przez środki transportu. Pamiętajmy, że w smogu zawarte są wszystkie wymieniane przez mieszkańców substancje, a przekroczenia dopuszczalnych dla smogu norm nierzadko sięga kilkuset procent!

Koksownia Radlin prowadzi działalność produkcyjną w nowoczesnej technologii dysponując urządzeniami spełniającymi BAT („najlepsze dostępne techniki”) w reżimie pozwolenia zintegrowanego, ściśle zakreślającego granice oddziaływania na środowisko. W ostatnich kilku latach nie zanotowano przekroczenia jakichkolwiek, dopuszczalnych norm emisji.

Zakład jest też terenem bezustannych inwestycji – których jedną z najważniejszych cech i zalet  jest zwiększenie stopnia ochrony środowiska.

W wielu publikacjach Koksowania Radlin określana jest jako zakład z obszaru tzw. przemysłu 4.0 lub zbliżonej do gospodarki obiegu zamkniętego, ideą którego jest prowadzenie procesów produkcyjnych generujących jak najmniejsze ilości odpadów oraz w jak największym stopniu wykorzystujących do procesu produkcyjnego produkty uboczne. Budowana elektrociepłownia opalana gazem koksowniczym z całą pewnością przyniesie korzyści nie tylko koksowni, ale przede wszystkim otoczeniu poprzez produkcję w pełni ekologicznych warunkach prądu oraz wody dla celów grzewczych. Mamy nadzieję, że wraz z dostawami ciepłej wody grzewczej dla mieszkańców Radlina, zjawisko smogu zostanie zdecydowanie ograniczone.

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia prowadzimy w celu ograniczenia oddziaływania Zakładu na bliższe i dalsze jego sąsiedztwo. Efekty przeprowadzonych inwestycji są widoczne i odczuwalne i chociaż oddziaływania zakładu zaliczającego się do gałęzi przemysłu ciężkiego nie da się nigdy zupełnie wyeliminować, to za przypisywane koksowni uciążliwości nie ponosi ona odpowiedzialności.

JSW KOKS S.A.