Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW dla modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w koksowni Przyjaźń.

13 grudnia 2021 r. Zarząd JSW KOKS S.A.  podpisał umowę dofinansowania inwestycji „modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wsparcie zostanie udzielone w postaci pożyczki preferencyjnej w wysokości 70 mln zł wypłaconej w ramach regionalnego programu dofinansowania inwestycji związanych z ochroną atmosfery.

Nowa bateria nr 4 przyniesie realne korzyści środowiskowe, w postaci ograniczenia emisji do powietrza, dzięki wdrożeniu szeregu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Modernizacja połączona jest ze zmianą technologii napełniania komór baterii koksowniczej z systemu zasypowego na ubijany, co daje możliwość ograniczenia zużycia węgli typu 35 na rzecz węgli typu 34 (gazowo-koksowych), zaś w konsekwencji osiągnięcia efektu ekonomicznego przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych koksu.

Z uwagi na wdrażanie nowej technologii muszą zostać przebudowane instalacje przygotowania węgla, odbioru koksu, odbioru gazu koksowniczego, przebudowie i rozbudowie będą także poddane instalacje energetyczne, elektryczne oraz szereg obiektów infrastruktury, związanej z całym wydziałem produkcji koksu i gospodarką pomocniczą. Zastosowanie systemu wsadu ubijanego w połączeniu z instalacją suchego chłodzenia koksu (ISChK) jest efektywnym i innowacyjnym rozwiązaniem na skalę europejską.

Aktualnie na placu budowy prowadzone są prace w zakresie zadania głównego w ramach którego realizowanych jest szereg robót związanych ze wzmacnianiem gruntu, wykonaniem fundamentów dla obiektów, w tym dla nowej wieży węgla, wzmocnieniem fundamentów „starej” wieży węgla, budową kanałów podłużnych spalin, remontem i budową kanału poprzecznego spalin, odbudową przyczółków baterii, a także pracami modernizacyjnymi płyty fundamentowej. Trwają  również prace przy wykonaniu podtorza  dla największej planowanej do wykonania maszyny piecowej – wsadnicy. Wyburzony został również stary komin baterii nr 4.

Zadanie inwestycyjne modernizacji baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń finansowane jest ze środków własnych JSW KOKS S.A. oraz z kredytów i pożyczek preferencyjnych.

JSW KOKS S.A.