Likwidacja byłej koksowni Dębieńsko

24 lutego br. przedstawiciele JSW S.A. oraz JSW KOKS S.A. wzięli udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Mienia i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach, którego tematem były zagadnienia związane z likwidacją infrastruktury technicznej zatrzymanej Koksowni Dębieńsko. Spotkanie było efektem oczekiwań mieszkańców zaniepokojonych wcześniejszymi doniesieniami mediów o rzekomych nieprawidłowościach w pracach demontażowych prowadzonych w Koksowni.

Przedstawiciele JSW KOKS S.A. udzielili obszernych wyjaśnień dotyczących prowadzonych prac rozbiórkowych:

  • Prace demontażowe instalacji oddziału węglopochodnych prowadzone są w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych/demontażowych oraz o pozwolenie na rozbiórkę.
  • Prace te prowadzone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu i posiadającą stosowne uprawnienia.
  • Zgodnie z Ustawą o Odpadach, powstające w trakcie prac materiały i odpady są własnością spółki wykonującej demontaż i do jej obowiązków należy właściwe ich zagospodarowanie.
  • Teren  zakładu i działalność pracowników spółki wykonującej demontaż są nadzorowane przez pracowników JSW KOKS S.A.  Profesjonalny dozór terenu zapewnia specjalistyczna spółka ochrony. W ocenie JSW KOKS S.A. prace wykonywane są w sposób prawidłowy.
  • JSW KOKS S.A. udostępnia firmie wykonującej demontaż możliwość ważenia pojazdów wywożących odpady. Proces ważenia jest nadzorowany poprzez system rejestracji wizyjnej.
  • Powstające w trakcie prac wody technologiczne oraz wody deszczowe o ponadnormatywnej zawartości substancji chemicznych są przewożone do instalacji w innych koksowniach JSW KOKS SA.
  • Następnym etapem prac demontażowych będzie wyburzenie obiektów piecowni (baterie koksownicze, maszyny piecowe, torowiska, wieże gaszenia, wieże węgla) – będą to głównie prace wyburzeniowe.
  • Postępowanie z uwolnionymi z instalacji terenami będzie przedmiotem odpowiedniego postępowania administracyjnego.
  • Aktualnie w JSW KOKS S.A. oraz w spółce wykonującej demontaż prowadzona jest kontrola  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Po wizji lokalnej inspektorzy nie wstrzymali prac demontażowych, jednak kontrola jeszcze się nie zakończyła.
  • Przedstawiciel Urzędu Miasta Czerwionka – Leszczyny poinformował, że kontrola działalności Spółki wykonującej demontaż instalacji Koksowni Dębieńsko przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku nie stwierdziła  nieprawidłowości.

 

Z uwagi na wagę społeczną procesu rozbiórki uczestnicy spotkania zadeklarowali kontynuację wspólnych spotkań w miarę potrzeb, zaś przedstawiciele JSW KOKS SA stałą gotowość do udzielania wszelkich wyjaśnień związanych z likwidacją koksowni.

 

(JSW KOKS SA)