Instalacja odazotowania spalin w elektrowni Koksowni Przyjaźń

Od sierpnia br. w należącej do JSW KOKS S.A. koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej z powodzeniem funkcjonuje instalacja odazotowania spalin (SCR) bloku energetycznego o mocy 71 MW. Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego była firma SBB Energy S.A., z którą umowę podpisano 11 września 2020 roku,  określając czas trwania procesu inwestycyjnego na 24 miesiące z planowym zakończeniem na 11 września 2022 roku.

W pierwszym etapie realizacji zadania koksownicza spółka uzyskała wszelkie wymagane decyzje, zgody i pozwolenia administracyjne związane z nową inwestycją, a wykonawca rozpoczął prace obliczeniowo-projektowe. Drugi etap realizacji inwestycji polegał na wykonaniu robót ziemnych, budowlanych i konstrukcyjnych zakończonych ostatecznie w listopadzie 2021 roku.

Prace budowlano-montażowe, wśród których warto wymienić chociażby zbudowanie nowego układu kanałów spalin do komina oraz reaktora ze złożem katalizatora, zostały zakończone w maju br. W międzyczasie wykonawca rozpoczął pierwsze prace rozruchowe wraz z cyklem szkoleń z obsługi instalacji dla pracowników JSW KOKS S.A. Równolegle odbywały się odbiory i testy przy udziale Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego i Urzędu Dozoru Technicznego, co – po uzyskaniu pozytywnych wyników – pozwoliło na zgłoszenie przez wykonawcę gotowości przeprowadzenia 72-godzinnego ruchu próbnego i rozruchu instalacji, który odbył się między 30 lipca a 2 sierpnia br.

Po zakończeniu wszystkich prac i pozytywnym przeprowadzeniu ruchu próbnego wykonawca 10 sierpnia br. zgłosił gotowość do odbioru końcowego instalacji, dołączając Deklarację Zgodności oraz zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 11 sierpnia br. nastąpił odbiór instalacji SCR od wykonawcy i przejęcie jej do eksploatacji przez JSW KOKS.

Zgodnie z ustaleniami z wykonawcą – inwestycję zakończono na miesiąc przed pierwotnie planowaną datą oddania do eksploatacji.

Dzięki uruchomieniu instalacji SCR bloku 71 MW i zastosowaniu w niej katalitycznej redukcji tlenków azotu została ograniczona wielkość emisji NOx do wartości wymaganej, tj. poniżej 100 mg/Nm3. Tym samym został w pełni osiągnięty cel inwestycji polegający na ograniczeniu emisji NOx , która nie przekracza granicznej wielkości emisji określonej w wymaganiach najlepszych dostępnych technik dla dużych źródeł spalania (tzw. konkluzji BAT LCP).

Nowoczesny blok energetyczny o mocy 71 MWe uruchomiono w lipcu 2015 r. Koksownia Przyjaźń dysponuje obecnie zainstalowaną mocą elektryczną na poziomie 110 MW.

W coraz większym stopniu zaawansowana jest także budowa nowoczesnej elektrociepłowni na terenie Koksowni Radlin, również należącej do JSW KOKS S.A. Termin finalizacji tej inwestycji przewidziano na czerwiec 2023 r.

(r)