Trwa odbudowa baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń

 

Na placu budowy pojawiają się kolejni wykonawcy; zakończyły się już prace związane z organizacją budowy i zaplecza, aktualnie trwają roboty ziemne. Między innymi wzmacniane są fundamenty istniejącej wieży węglowej nr 2 oraz wykonywane są fundamenty dla nowej wieży nr 4. Wykonywana jest także naprawa i wzmocnienie płyty fundamentowej baterii wraz z kanałem poprzecznym spalin pod płytą oraz szereg prac zabezpieczających istniejące obiekty. Kontynuowane są prace przy kominie dla baterii nr 4, po wyburzeniu trzonu starego komina.

Zgodnie z przyjętą formułą realizacji inwestycji (tzw. systemem gospodarczym), całość została podzielona na zadania cząstkowe. Wybór wykonawców odbywał się na podstawie otwartych postępowań przetargowych ogłaszanych również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co miało na celu zainteresowanie jak najszerszej grupy podmiotów z Polski oraz zagranicy. Zakończono  już prawie wszystkie z zaplanowanych postępowań, do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze ostatnie na wybór wykonawcy przejezdnej wciągarki dwuhakowej.

Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń połączona jest ze zmianą technologii napełniania komór baterii koksowniczej z systemu zasypowego na ubijany, co daje możliwość ograniczenia zużycia węgli typu 35 na rzecz węgli typu 34 (gazowo-koksowych), a w konsekwencji daje możliwość osiągnięcia efektu ekonomicznego w postaci redukcji kosztów produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych koksu.

Nowa bateria nr 4 przyniesie też realne korzyści środowiskowe w zakresie ograniczenia emisji dzięki na wdrożenie szeregu rozwiązań technicznych i technologicznych.

Z uwagi na wdrażanie nowej technologii muszą zostać przebudowane instalacje przygotowania węgla, odbioru koksu, odbioru gazu koksowniczego, przebudowie
i rozbudowie będą także poddane instalacje energetyczne, elektryczne oraz szereg obiektów infrastruktury, związanej z całym wydziałem produkcji koksu i gospodarką pomocniczą. Zastosowanie systemu wsadu ubijanego w połączeniu z instalacją suchego chłodzenia koksu (ISChK) jest efektywnym i innowacyjnym rozwiązaniem na skalę europejską.

Czas realizacji projektu określono na 24 miesiące, licząc od daty przekazania Placu Budowy oraz dodatkowo – 6 miesięcy na dochodzenie do pełnej zdolności produkcyjnej; zatem zgodnie z planem bateria pracując z pełnym obciążeniem wejdzie do ruchu w lutym 2024 roku.

Zadanie inwestycyjne modernizacji baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń finansowane jest ze środków własnych JSW KOKS S.A. oraz z kredytów i pożyczek preferencyjnych.

JSW KOKS S.A.