Możliwe zmiany w organizacji pracy koksowni

W związku z panującym stanem epidemii oraz możliwością zwiększonej absencji pracowników w JSW KOKS S.A. przygotowano uregulowania umożliwiające zmianę organizacji pracy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa technologicznego koksowni.

W obliczu pandemii Covid-19 w celu ochrony zdrowia pracowników oraz konieczności podjęcia działań prewencyjnych, a także zapewnienia ciągłości produkcji i bezpieczeństwa instalacji zakładu, dla pracowników obsługujących ciągi technologiczne możliwe jest wprowadzenie równoważnego systemu organizacji czasu pracy w stosunku do obowiązującego systemu pracy zmianowej w ruchu
4-brygadowym.

Porozumienia dotyczące możliwości zmiany w organizacji czasu pracy uzgodniono ze stroną społeczną. Jednocześnie należy zaznaczyć,  że mają one ograniczony charakter czasowy i przygotowane zostały na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa pracy urządzeń.

Jest to kolejna już zmiana umożliwiająca niezakłócone funkcjonowanie Firmy oraz zakładów produkcyjnych w stanie epidemii.

JSW KOKS S.A. podjęła wszelkie możliwe i racjonalnie uzasadnione kroki oraz działania prewencyjne zmierzające do uchronienia pracowników i interesariuszy Firmy przed zakażeniem.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć było umożliwienie pracy zdalnej dla pracowników. W ten sposób w firmie świadczy pracę już sporo zatrudnionych.  Wszyscy pracownicy poddawani są prewencyjnie podjętym środkom ostrożności – zgodnie z rygorami prawa obowiązującego w związku z pandemią.

(beer)