Mamy finansowanie kluczowych inwestycji

9 kwietnia br. została zawarta umowa pomiędzy JSW SA, JSW KOKS SA oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym; umowa opiewa na 58,5 mln euro czyli ok. 250 mln zł w postaci kredytu terminowego. Na jego spłatę spółki mają 8 lat. Kredyt ten jest udzielony przez EBI przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – to część tzw. Planu Junckera, którego zadaniem jest zapewnienie gwarancji dla finansowania projektów potrzebnych gospodarce bądź społeczeństwu, realizowanych przede wszystkim przez sektor prywatny oraz w niektórych obszarach gospodarczych przez sektor publiczny.

 – Jesteśmy jednym z liderów wykorzystania środków z Planu Junckera. Polska plasuje się obecnie na 5. pozycji w UE pod względem wartości wsparcia zatwierdzonego przez EBI. Przed nami są Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy – podkreśliła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska, która w resorcie odpowiada za koordynację inwestycji finansowanych z Planu Junckera.

 Kredytobiorcy zamierzają wykorzystać pieniądze z kredytu EBI na modernizację koksowni oraz inwestycje związane z produkcją energii z gazu koksowniczego i metanu pozyskiwanego w kopalniach JSW. Instalacje przyczynią się też do ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności zasobowej i energetycznej, a także samowystarczalności energetycznej.

 – Dzięki tym środkom JSW będzie mogła zbudować infrastrukturę kogeneracji, która umożliwi produkcję większej ilości energii elektrycznej i ciepła w oparciu o metan pochodzący z odmetanowania pokładów węgla. Natomiast JSW KOKS zdobywa w ten sposób środki finansowe na modernizację baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, co pozwoli na odbudowę mocy produkcyjnych w oparciu o najnowsze technologie. Chodzi też o trzeci etap modernizacji Koksowni Radlin oraz budowę bloku energetycznego w tym zakładzie, co obejmie także zagospodarowanie gazu koksowniczego poprzez jego efektywne spalanie oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła powiedziała Iwona Gajdzik-Szot, członek zarządu ds. ekonomicznych JSW KOKS SA.

 Istotny jest również zamierzony efekt ekologiczny. Inwestycje pozwolą bowiem na oczyszczanie gazu koksowniczego, tak by jego dalsze wykorzystanie miało jak najmniejszy wpływ na środowisko i ograniczyło emisję. To m.in. budowa instalacji odsiarczania gazu w Koksowni Jadwiga w Zabrzu.   

 JSW zawarła też umowę z konsorcjum kilku instytucji, w skład którego wchodzą: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz ICBC (Europe) SA Oddział w Polsce. Finansowanie to kredyt odnawialny w wysokości 360 mln zł, pożyczka terminowa w wysokości 100 mln zł  oraz kredyty terminowe w dolarach amerykańskich, których równowartość wynosi 300 mln zł. Poręczycielem jest spółka z Grupy Kapitałowej JSW – JSW KOKS SA, a maksymalny okres finansowania ustalono na 7 lat.

 - Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej to pieniądze niezbędne do sfinansowania kluczowych inwestycji Grupy Kapitałowej, m.in. zakupu większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA – mówi Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. - Strategia Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej do 2030 r. zakłada inwestycje w Grupie na poziomie ok. 19 miliardów złotych. To są inwestycje, które zapewnią JSW systematyczny rozwój, produkcję większej ilości węgla koksowego i koksu oraz rozwój nowoczesnych technologii. Inwestycje zapewnią realizację strategii, która zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla do ponad 18 mln ton w 2030 r.

 Łączna kwota kredytów i pożyczek pozyskanych dzięki umowom sięga miliarda złotych. Inwestycje finansowane z wykorzystaniem tych środków mają kluczowe znaczenie dla rozwoju całej Grupy Kapitałowej JSW.