Kolejna duża inwestycja w Koksowni Radlin

JSW KOKS S.A.  przystąpił w koksowni Radlin do realizacji projektu inwestycyjnego obejmującego swym zakresem budowę II ciągu instalacji KRAiC (katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa) wraz z kolumną odkwaszająco – odpędową.

Realizacja projektu umożliwi oczyszczenie gazu koksowniczego który używany będzie do opalania budowanej już w koksowni Radlin elektrociepłowni w wysokosprawnej kogeneracji, zaspokajającej potrzeby własne zakładu oraz umożliwiającej lokowanie nadwyżek ciepła na rynku lokalnym oraz sprzedaż nadmiarowej energii elektrycznej do KSE.

Realizowane zadanie jest technologią BAT („najlepszą dostępną techniką). Włączenie do ruchu instalacji pozwoli między innymi na znaczne ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększy niezawodność i bezawaryjność instalacji odsiarczania gazu koksowniczego.

Instalację zrealizuje konsorcjum składające się z Przedsiębiorstwa Remontowo – Produkcyjnego „ZK-REM” Sp. z o.o. (lider) oraz Hutni Projekt Frydek-Mistek a.s.

Umowę na realizację projektu zawarto w sierpniu br. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, zabudowę urządzeń KRAiC oraz zespołu nowych zintegrowanych kolumn odkwaszająco – odpędowych dla desorpcji siarkowodoru i składników kwaśnych oraz amoniaku z wód procesowych. W ramach umowy powstanie także nowa stacja demineralizacji wody dla układów istniejących kotłów i nowych chłodnic gazu procesowego w instalacji KRAiC oraz nowa stacja redukcyjno – schładzająca pary wodnej połączona z budowanym blokiem kogeneracyjnym.

Dodatkowo w ramach projektu zabudowane zostaną nowe pompy, wymienniki ciepła i niezbędna armatura. Wykonane zostaną też trasy międzyobiektowe oraz dojazdy i dojścia do nowych obiektów.

Zarówno trwająca w Radlinie budowa EC w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa II ciągu instalacji KRAiC wraz z powiązaną infrastrukturą, są technologiami BAT i po uruchomieniu będą spełniać najwyższe wymagania środowiskowe.

Koksownia Radlin będzie wzorcowym przykładem dążenia do gospodarki w układzie zamkniętym z maksymalnym wykorzystaniem produktów uważanych do tej pory za odpadowe.

JSW KOKS S.A.