Zdrowie i bezpieczeństwo

Celem podstawowym zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w segmencie koksowym jest ochrona zdrowia i życia pracowników, wdrażana poprzez podejmowanie w Spółce wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne, organizacyjne, techniczne i technologiczne, prowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym:

 • badania lekarskie pracowników Spółki,
 • badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • podejmowanie innych działań profilaktycznych, w tym np. szczepień ochronnych,
 • organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie w Spółce przedsięwzięć mających na celu  -  zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia pracowników oraz stałą poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • kontrolowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń technologicznych i narzędzi pracy,
 • prowadzenie instruktaży ogólnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników nowoprzyjętych, praktykantów i stażystów oraz pracowników zatrudnionych na zastępstwo,
 • nadzorowanie okresowych szkoleń bhp dla pracowników Spółki oraz szkoleń pracowników    podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na terenie Spółki,
 • doskonalenie systemu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podmiotów   zewnętrznych wykonujących prace na terenie Spółki.
 • przeprowadzenie doraźnych instruktaży powypadkowych dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy,
 • dokonywanie na bieżąco oceny środowiska pracy na stanowiskach pracy,
 • aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem aktualnych pomiarów oceny środowiska pracy i identyfikacji zagrożeń,
 • przeprowadzanie rocznych i okresowych przeglądów warunków pracy,
 • realizowanie  na  bieżąco  zadań  wynikających  z  rocznego i okresowych przeglądów warunków pracy,
 • wykonywanie terminowo zadań ujętych w Planie realizacji celów jakościowych, energetycznych, bezpieczeństwa informacji, poprawy warunków pracy i środowiska, sporządzanego co rok,
 • wdrażanie  na   bieżąco  wniosków  podejmowanych  na  posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej i środków ochrony indywidualnej przez pracowników, właściwych dla zagrożeń na danym stanowisku pracy,
 • dokonywanie  oceny  dostawców środków  ochrony  indywidualnej, w tym szczególnie odzieży, w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z zagrożeń na stanowiskach pracy.