Porozumienie w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Zabrzu

Przedmiotem podpisanego 10 sierpnia br. w zabrzańskim Ratuszu porozumienia pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń,  JSW KOKS S.A., Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Miastem Zabrze, była koncepcja zagospodarowania terenu byłej KWK Makoszowy i koksowni Makoszowy.

Zamiarem stron porozumienia jest, aby poprzemysłowy teren o powierzchni blisko 70 ha jak najlepiej wykorzystać dla przystosowania i budowy infrastruktury gospodarczej i społecznej służącej mieszkańcom miasta i regionu. Propozycje zagospodarowania będą przedmiotem prac specjalnie powołanego w tym celu zespołu zadaniowego, w skład którego weszli przedstawiciele stron porozumienia.

Koncepcja zagospodarowania obejmie opis aktualnego stanu terenów oraz zarys możliwych kierunków działań zmierzających do ich rewitalizacji. Dokument stanowi początek procesu zmierzającego do przekształcenia terenów, na których funkcjonowały kiedyś zakłady przemysłowe, a także budynków i obiektów, które pozostały po ich zamknięciu, dla potrzeb nowych użytkowników.

Podpisane porozumienie jest konsekwencją zawartej 10 czerwca ub. r., umowy pomiędzy  partnerami, a mającej na celu nawiązanie „współpracy w zakresie rewitalizacji i rozwoju terenów Miasta Zabrze w rejonie ulicy Makoszowskiej”. Efektem końcowym tej umowy jest podpisane porozumienie i podjęcie prac nad realizacją wypracowanej koncepcji zagospodarowania.

Strony porozumienia zamierzają też podjąć intensywne starania w celu pozyskania środków na rewitalizację z budżetu Unii Europejskiej.

JSW KOKS S.A.