Oddziały

Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

W skład Oddziału wchodzi Koksownia Przyjaźń zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1. Jest to największy zakład tego typu w regionie oraz największy i najmłodszy w naszej Spółce. W Oddziale Przyjaźń produkujemy koks wielkopiecowy, wykorzystywany przede wszystkim w produkcji stali w polskich i światowych hutach oraz produkty węglopochodne (smołę, benzol, siarkę  i gaz koksowniczy) stosowane w przemyśle chemicznym, np. do produkcji paliw lotniczych, farb i lakierów, do produkcji asfaltów, nawozów, elektrod węglowych, w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Przetwarzamy także energię powstającą w procesie produkcji koksu na energię elektryczną, wykorzystywaną do zapewnienia potrzeb energetycznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz zasilającą lokalnych odbiorców.

Zobacz także nasze działania związane z inwestycjami i modernizacją, ochroną środowiska i społecznością lokalną.


Historia

 • styczeń 1987 r. - zostaje uruchomiona produkcja w nowo wybudowanym zakładzie Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice, który składa się z 4 baterii koksowniczych,
 • sierpień 1989 r. - ze struktur Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice zostaje wydzielone samodzielne przedsiębiorstwo Zakłady Koksownicze Przyjaźń,
 • grudzień 2003 r. - zakład staje się własnością Spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., kończymy modernizację oczyszczalni ścieków.
 • kwiecień 2007 r. - sukcesem kończy się kluczowa inwestycja w rozwój mocy produkcyjnej - zostaje oddana do eksploatacji bateria koksownicza nr 5, o zdolności produkcyjnej 750 tys. ton koksu rocznie.
 • wrzesień 2007r. - uruchamiamy  elektrociepłownię, umożliwiając zagospodarowanie oczyszczonego gazu osiągamy maksymalną zdolność produkcyjną energii elektrycznej w wysokości 42 MWe.
 • październik 2008 r. - kończymy proces modernizacji Wydziału Produkcji Węglopochodnych, który od tej pory jest jednym z najnowocześniejszych i proekologicznych tego rodzaju obiektów technologicznych w polskich i europejskich koksowniach. 
 • kwiecień 2011 r. - sukcesem kończy się modernizacja baterii koksowniczej nr 1. 
 • lipiec 2015 r. - uruchamiamy kolejną kluczową inwestycję - blok energetyczny o mocy 71 MWe i w chwili obecnej Koksownia dysponuje zainstalowaną mocą elektryczną na poziomie 110 MW.
 • 2018 r. - trwają prace nad rozpoczęciem modernizacji baterii koksowniczych nr 3 i 4.

Bezpieczeństwo

1.    Koksownia Przyjaźń jest jednym z zakładów wchodzącym w skład Spółki JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
2.    Prowadzącym zakład jest Prezes Zarządu JSW KOKS S.A.
3.    Zakład Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i przedłożył w dniu 31.05.2016 roku właściwym organom aktualizacje zgłoszenia zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz program zapobiegania awariom.
4.    Głównymi obszarami działalności Zakładu Koksownia Przyjaźń są:
       4.1.    Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
       4.2.    Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
       4.3.    Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
       4.4.    Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
       4.5.    Wytwarzanie energii elektrycznej,
       4.6.    Wytwarzanie paliw gazowych,
       4.7.    Handel paliwami w systemie sieciowym,
       4.8.    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, wodę grzewczą, ciepłą wodę użytkową oraz powietrze technologiczne i AKP,
       4.9.    Pozostałe formy działalności wymienione są w KRS.
5.    Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu zakładu Koksownia Przyjaźń do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej są:
       5.1.    Benzol koksowniczy powodujący zagrożenia: H225, H304, H315, H319, H336, H340, H350, H361, H372, H411.
       5.2.    Gaz koksowniczy powodujący zagrożenia: H220, H280, H331, H350, H360, H372, H400.
6.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń dopełniając obowiązku  art. 261 ust. 5 dostarczył Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza informacje dotyczącą przygotowania do działań na wypadek poważnej awarii przemysłowej.
7.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń opracował i przedłożył właściwym organom w dniu 31.05.2016 r. raport o bezpieczeństwie.
8.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń posiada opracowany Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy, w którym zawarte są scenariusze postępowania na wypadek poważnej awarii przemysłowej oraz określone są środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte na wypadek wystąpienia awarii.
9.    Wykonana analiza ryzyka na potrzeby Raportu o bezpieczeństwie wskazuje na możliwość wystąpienia w Koksowni Przyjaźń zdarzeń związanych z:
         -  pożarem powierzchniowym benzolu,
         -  powstaniem chmury toksycznej par benzolu,
         -  wyciekiem gazu koksowniczego i powstaniem chmury toksycznej oraz atmosfery wybuchowej,
         -  pożarem strumieniowym wyciekającego gazu koksowniczego,
         -  wybuchem gazu koksowniczego.
10.   Zakład Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej utrzymuje Zakładową Straż Pożarną jako jednostkę ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu § 15 ustawy  O ochronie przeciwpożarowej wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do likwidacji zdarzeń awaryjnych. Zakładowa Straż Pożarna działa na podstawie Regulaminu organizacyjnego określającego między innymi zasady współdziałania z Państwową Strażą Pożarną.
11.   Przeprowadzona w Zakładzie Koksownia Przyjaźń analiza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wykazała, że w przypadku wystąpienia zdarzenia awaryjnego skutki awarii nie wystąpią poza teren do którego Koksownia posiada tytuł prawny.


Oddział KKZ w Radlinie

W skład oddziału KKZ w Radlinie wchodzą trzy koksownie: Koksownia Radlin, Koksownia Jadwiga oraz Koksownia Dębieńsko będąca od września 2018 roku zakładem w likwidacji.

Każda z koksowni posiada  własna  historię, na stale wpisującą je w krajobraz Górnego Śląska. Najstarszą koksownią jest Jadwiga, która ma swoje początki jeszcze w XIX wieku, uruchomiona w Koncernie Borsiga w Biskupicach. Koksownia Radlin wybudowana została w 1911 roku jako oddział Kopalni "Emma", Koksownię Dębieńsko w 1913 roku wybudowała firma Vereinigte Königs und Laura Hüten AG z Siemianowic. 

Obecnie koksownie Oddziału KKZ w Radlinie produkują koks wielkopiecowy, niskofosforowy, koks łamany oraz przemysłowy głównie do przemysłu hutniczego w Europie Zachodniej.


Historia

 • 1884 r. - uruchomienie koksowni przy Hucie Borsiga w Biskupichach. 
 • 1911 r. - uruchomienia koksowni w Radlinie jako oddziała Kopalni „Emma”
 • 1913 r. – uruchomienie Koksowni Dębieńsko
 • 1926 r. – przebudowa baterii w Koksowni Dębieńsko
 • 1929 r. – budowa nowej baterii w Koksowni Jadwiga, modernizacja oddziału węglopochodnych
 • 1945 r. – zatrzymanie Koksowni Jadwiga
 • 1948 r. – ponowne uruchomienie Koksowni Jadwiga
 • 1953 r. – zatrzymanie baterii nr II w Koksowni Radlin, modernizacja baterii nr III, V, VI
 • 1966 r. – wybudowanie baterii koksowniczej w Koksowni Radlin, wyłączenie baterii nr III
 • 1968 r. – uruchomienie w Koksowni Jadwiga baterii koksowniczych
 • 1970 r. – uruchomienie baterii koksowniczej w Koksowni Radlin, na miejscu baterii nr I i II
 • 1978 r. – likwidacja Koksowni Dębieńsko
 • 1981 r. – wyłączenie baterii nr V w Koksowni Radlin
 • 1980 r. – powstanie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”
 • 1985 r. – ponowne uruchomienie Koksowni Dębieńsko
 • 1995 r. – uruchomienie  biologicznej oczyszczalni ścieków w Koksowni Radlin
 • 1996-2000 – remont potokowy baterii w Koksowni Radlin z częściową wymianą instalacji gazu opałowego, osprzętu bocznego i górnego
 • 2000 r. – oddanie do użytku w Koksowni Dębieńsko kotłowni wraz z dwoma kotłami Hovala
 • 2003-2008 – Koksownia Jadwiga, remont zbiornika gazu, remont kapitalny wieży gaszenia, remont potokowy baterii koksowniczej, wymiana odbieralników na baterii koksowniczej, budowę biologicznej oczyszczalni ścieków, budowę nowoczesnych stanowisk do załadunku smoły i benzolu oraz uruchomienie monitoringu benzolowni. Koksownia Dębieńsko, budowa nowego zbiornika gazu, modernizacja węglowni, budowa młyna węglowego oraz nowoczesnych stanowisk do załadunku smoły i benzolu
 • 2008 r. – rozpał baterii koksowniczej nr I „bis” w Koksowni Radlin. Budowa obiektów towarzyszących: nośnica węgla ze stacjami przesypowymi, wieża węgla, maszyny piecowe wraz z torowiskami, zrzutnia koksu, sortownia koksu ze stacjami przesypowymi. Remont biologicznej oczyszczalni ścieków, budowa pozostałych obiektów: rurociągi, zbiorniki, drogi kołowe, dojazdy, dojścia i place, instalacje nalewcze smoły i benzolu do cystern i autocystern
 • 2013 r. – rozbudowa sortowni koksu w Koksowni Dębieńsko
 • 2017 r. – w Koksowni Radlin oddanie do użytku zmodernizowanej benzolowni wraz z oddziałem węglopochodnych
 • 2018 r. – zakończenie produkcji koksu w Koksowni Dębieńsko