Budowa elektrociepłowni w Koksowni Radlin

W ramach poprawy efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. trwa budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w należącej do JSW KOKS S.A. Koksowni Radlin.Zobacz postęp prac na placu budowy


Nowoczesna elektrociepłownia opalana oczyszczonym gazem koksowniczym docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji EC Marcel, będącą własnością PGG. To kluczowe dla Grupy Kapitałowej JSW zadanie w celu wykorzystania 100% nadwyżki gazu koksowniczego przez spożytkowanie go jako paliwa gazowego do spalania w jednostce kogeneracji, tj. bloku energetycznym o mocy ok. 32 MWe (produkcja energii elektrycznej i ciepła). Energia i ciepło wykorzystane będzie na potrzeby własne oraz na sprzedaż ich nadmiaru odbiorcom zewnętrznym. Dzięki inwestycji zabezpieczone w ciepło zostanie miasto Radlin, a dodatkowo mieszkańcy uzyskają czystsze powietrze, dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technologiczne rozwiązań. Dzięki realizacji proekologicznej inwestycji w Radlinie gaz koksowniczy, który do tej pory był w znacznej części bezproduktywnie spalany w pochodni bezpieczeństwa, wykorzystany zostanie do wytwarzania energii elektrycznej, pary technologicznej i ogrzewania wody zasilającej mieszkańców i KWK "Marcel".

To jedno z kluczowych dla Grupy Kapitałowej JSW zadań inwestycyjnych, które ma na celu zagospodarowanie nadwyżki gazu koksowniczego i spożytkowanie jej do produkcji energii elektrycznej i ciepła bloku energetycznym o mocy ok. 32 MWe (jednostka wysokosprawnej kogeneracji). Energia i ciepło produkowane w nowej elektrociepłowni wykorzystane będzie na potrzeby własne oraz na sprzedaż. Docelowo elektrociepłownia w koksowni Radlin zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku przestarzałą EC Marcel, będącą własnością PGG. Dzięki tej inwestycji - po wyłączeniu EC Marcel - zabezpieczone w ciepło zostanie miasto Radlin oraz inni dotychczasowi odbiorcy ciepła a dodatkowo przez wprowadzenie zaawansowanych technologiczne rozwiązań proekologicznych mieszkańcy Radlina zyskają czystsze powietrze. Gaz koksowniczy, który dotychczas był bez produktywnie spalany w odpustnicy, będzie służył do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Elektrociepłownia Radlin będzie jednostką nowoczesną, produkującą energię cieplną i elektryczną w kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, w jednym procesie technologicznym.


Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa kotły parowe o łącznej mocy około 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo-kondensacyjnej o mocy ok. 32 MWe oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt, a także instalacje pomocnicze. Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln metrów sześciennych rocznie.

Zgodnie z założeniami EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny, natomiast ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby Ruchu Marcel kopalni zespolonej ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej (około 21 MWt) oraz mieszkańców Radlina (około 16 MWt). JSW KOKS S.A. zakłada łącznie roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej oraz wody grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a także 196 tys. MWh energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe będziemy mieli więc do czynienia z wysokosprawną kogeneracją, gdzie węgiel koksowy, czyli surowiec używany do produkcji koksu, będzie wykorzystywany maksymalnie efektywnie. Gaz koksowniczy jako produkt uboczny procesu koksowania węgla stanie się niskoemisyjnym paliwem do pozyskania energii elektrycznej i ciepła dla lokalnych gospodarstw domowych.

Oddanie do eksploatacji EC Radlin wpłynie zdecydowanie na poprawę efektywności energetycznej Spółki oraz pozwoli na zrobienie kolejnego kroku do samowystarczalności energetycznej całej GK JSW. EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni Radlin , a nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny. Inwestycja ma też duże znaczenie dla zwiększenia ekonomiczności produkcji koksowni i redukcji jej wpływu na środowisko naturalne. Własna produkcja energii z odpadowego do tej pory gazu koksowniczego pozwoli uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, a także wykonać kolejny krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.
EC Radlin to zmodernizowane i bardziej sprawne, a w związku z tym bezpieczne dla lokalnej społeczności ekologiczne źródło ciepła. Dzięki proekologicznej inwestycji w Radlinie niezagospodarowany koksowniczy gaz, który do tej pory w pewnym stopniu był bezproduktywnie spalany, wykorzystany zostanie do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz ogrzewania wody zasilającej mieszkańców Radlina. Budowa nowej instalacji, wpisuje się w realizację programu „Czyste powietrze” z uwagi na polepszenie stanu środowiska dzięki minimalizacji oddziaływania instalacji, dostarczenie „czystego” ciepła przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej. EC Radlin spełni wszystkie wymagania Unii Europejskiej, a w szczególności konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). Nowoczesna elektrociepłownia zapewni wytwarzanie ekologicznego ciepła systemowego i energii elektrycznej przez kilkadziesiąt najbliższych lat.
Projekt Budowy Elektrociepłowni w Koksowni Radlin został wpisany w Program dla Śląska, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zamierzenia i plany rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy znalazły odzwierciedlenie w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin. Co istotne, budowa EC Radlin ma korzystny wpływ na prosperowanie lokalnego biznesu. Generalnym Realizatorem Inwestycji jest polska firma RAFAKO S.A., a współpracują z nią podwykonawcy, także związani z lokalnym biznesem. Dzięki nowoczesnym technologiom Koksownia Radlin zyska stabilną pozycję na rynku energetycznym. Poza tym funkcjonowanie nowoczesnego bloku umożliwi sprzedaż energii i ciepła innym firmom. Dość powiedzieć, że na potrzeby PGG KWK ROW Ruch Marcel rocznie dostarczane będzie w wodzie grzewczej ciepło o mocy ok. 21 MWt.
Czystsze powietrze, zapewnienie ciepła oraz stabilność zatrudnienia w nowoczesnym zakładzie pracy –to podstawowe korzyści z budowy EC Radlin dla lokalnej społeczności. Ekologiczne ciepło dostarczane na potrzeby mieszkańców Radlina, ograniczenie niskiej emisji oraz pewność dostaw poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii są pozytywnie odbierane nie tylko przez lokalną społeczność, ale doceniane są również przez radlińskie władze samorządowe. -Łączymy wielkie nadzieje z budową bloku energetycznego na terenie radlińskiej koksowni. To nie tylko wielkie przedsięwzięcie dla samej JSW. Myślę, że to jedna z najważniejszych inwestycji w całym sektorze energetyki ostatnich lat na Śląsku, czy nawet w całej Polsce. Dla nas –mieszkańców Radlina –to również wielka nadzieja na nowy wymiar ciepłownictwa. Wszyscy na tym zyskamy, bo efektem będzie zmodernizowany i bardziej efektywny system energetyczny. To wielka radość, również dlatego, że za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialna będzie firma z naszego regionu, czyli raciborskie Rafako. Trzymamy kciuki za powodzenie inwestycji –mówi Barbara Magiera, burmistrz Radlina.