Akcje JSW KOKS S.A.

OGŁOSZENIE

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; zwana dalej: „Ustawą Nowelizującą”) JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (zwana dalej: „JSW KOKS S.A.” lub „Zamawiającym”) zaprasza do składania ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, w rozumieniu art. 3281 oraz 3283 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu wynikającym z treści Ustawy Nowelizującej.

Ogloszenie_na_prowadzenie_Rejestru_Akcjonariuszy.pdf