JSW KOKS SA

Media

Są pieniądze na blok w Radlinie – umowa z NFOŚiGW podpisana

27-12-2018

19 grudnia 2018 r. JSW KOKS podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A.”. Umowa opiewająca na 134 mln złotych to pożyczka na preferencyjnych warunkach pochodząca z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczona na wybudowanie bloku energetycznego w Koksowni Radlin. Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej, poprzez zagospodarowanie nadmiarowego gazu koksowniczego jako paliwa w układzie kogeneracji. W konsekwencji zminimalizowane zostaną straty spowodowane bezużytecznym spalaniem gazu.

Umowa jest uwieńczeniem intensywnych starań Zarządu o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania tej nadzwyczaj ważnej inwestycji. Podniesienie efektywności produkcji poprzez spalanie nadmiarowego gazu spowoduje też wzrost konkurencyjności firmy.

Blok energetyczny będzie wytwarzał zarówno energię elektryczną, jak i ciepło (kogeneracja), a więc jest najbardziej efektywną formą wykorzystania energii pierwotnej zawartej w gazie – produkcją
w skojarzeniu. Blok będzie produkował energię elektryczną na potrzeby Koksowni w Radlinie, a jej nadwyżki będą sprzedawane na rynku zewnętrznym. Moc zainstalowana bloku to 28 MWe oraz ok. 37 MWt.

Instalacja składać się będzie z dwóch kotłów parowych i turbiny kondensacyjno-upustowej napędzającej generator. Wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest to klasyczne, sprawdzone rozwiązanie dla tego typu instalacji, mogące pracować ze zmiennym obciążeniem i wykazujące się znaczną elastycznością.

Przedsięwzięcie jest ściśle powiązane z kierunkami rozwoju wskazanymi i wynikającymi
z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Realizacja inwestycji poprzez poprawę efektywności energetycznej, wpłynie na efektywność całego systemu produkcji w przedsiębiorstwie. Dodatkowym atutem realizowanej inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa energetycznego JSW KOKS S.A. oraz Grupy Kapitałowej, a ponadto zdecydowane wzmocni pozytywny środowiskowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Projekt wpisuje się w priorytety inwestycyjne określone w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. (beer)

 

 

 « Medale dla pracowników JSW KOKS S.A.