JSW KOKS SA
Dane osobowe | 
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 
Grupa JSW

Media

Informacja na temat konferencji Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi nt. „Planowanych działań prawnych związanych z funkcjonowaniem koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”

24-08-2017

 

INFORMACJA PRASOWA

W związku z otrzymaną informacją dotyczącą konferencji Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi nt. „Planowanych działań prawnych związanych z funkcjonowaniem koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach” informujemy, że JSW KOKS S.A. nie był organizatorem, współorganizatorem konferencji oraz nie został zaproszony do udziału w niej, a informację o jej zorganizowaniu Spółka otrzymała od przedstawicieli mediów. W związku z powyższym przekazujemy aktualne informacje na temat bieżącej sytuacji Koksowni.

Technologia Koksowni Dębieńsko bazuje na klasycznym, stosowanym na całym świecie, procesie produkcji koksu i oczyszczaniu substancji towarzyszących jego powstawaniu. Od lat procesy te przebiegają stabilnie, a dopuszczalne poziomy emisji nie są przekraczane. Dzieje się tak również dlatego, że z powodu uwarunkowań technicznych, od kilku lat produkcja koksu pozostaje na poziomie około 50% zdolności produkcyjnych Zakładu. Liczne kontrole, jakie miały miejsce w ostatnim czasie nie stwierdziły naruszeń obowiązków wynikających z  bardzo restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska, czy prawidłowości eksploatacji obiektów, maszyn i urządzeń. Każdego roku Spółka przeznacza kilka milionów złotych na niezbędne prace remontowe, utrzymujące infrastrukturę Zakładu na odpowiednim poziomie.

W czerwcu tego roku JSW KOKS SA, będąca właścicielem Koksowni Dębieńsko wycofała wniosek z właściwego Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Koksowni Dębieńsko w zakresie wprowadzenia do niego wymagań konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego i gwarancji ich spełniania po dniu 04.09.2018 r. Jest to równoznaczne z tym, że Koksownia może prowadzić działalność produkcyjną w dotychczasowy sposób do tego właśnie dnia. Zarząd podjął decyzję dot. wyłączenia baterii koksowniczej w Koksowni Dębieńsko ze względu na brak pełnego obłożenia produkcji oraz zbyt wysokie nakłady finansowe, które Spółka musiałaby ponieść aby spełnić konkluzje BAT. Wstępnie wyznaczony termin zatrzymania produkcji pozwala na dobre przygotowanie pod względem technologicznym, bezpiecznym dla środowiska, a także na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wynikającej z przepisów oraz wykonanie działań, które pozwolą prowadzić dalszą działalność na terenie zakładu, dając zatrudnienie swoim pracownikom.

Pracownicy Koksowni Dębieńsko to zgrana, wysoko wykwalifikowana załoga i z myślą o nich oraz o okolicznych mieszkańcach w celu zapewnienia najwyższych standardów podczas procesu zatrzymywania produkcji, powołano zespół ekspertów JSW KOKS S.A. który analizuje obecnie wiele potencjalnych rozwiązań mających na celu wykorzystanie infrastruktury Zakładu, jego lokalizację i kwalifikację załogi, przy założeniu, że przyszły profil działalności będzie oddziaływał na otoczenie w najmniejszym możliwym stopniu. ​Wykorzystanie infrastruktury zakładu do magazynowania, sortowania i sprzedaży koksu to obecnie najbardziej realna przyszłość Koksowni.

Zespół opracował bezpieczny dla środowiska i otoczenia społecznego plan zaprzestania produkcji koksu w Koksowni Dębieńsko, o którym w najbliższym czasie poinformujemy. Na temat procesu Spółka udostępnia informacje oraz udziela wyjaśnień otoczeniu społecznemu, w tym organizacjom pozarządowym, reprezentantom mieszkańców, pracownikom Koksowni oraz działającym w niej organizacjom związkowym. O sytuacji Koksowni oraz o dotyczących jej planach na bieżąco informowane są organy ochrony środowiska. Proces ten będzie komunikowany na każdym etapie, o czym również będziemy informować media.

W Koksowni Dębieńsko zatrudnionych jest obecnie 187 osób, po zatrzymaniu produkcji zakłada się, że część pracowników pozostanie w Koksowni do obsługi sortowni koksu, pozostali znajdą pracę w innych zakładach Spółki i Grupy. Priorytetem Zarządu Spółki jest zapewnienie zatrudnienia wszystkim pracownikom Koksowni.