JSW KOKS SA

Firma

Bezpieczeństwo

1.    Koksownia Przyjaźń jest jednym z zakładów wchodzącym w skład Spółki JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
2.    Prowadzącym zakład jest Prezes Zarządu JSW KOKS S.A.
3.    Zakład Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym
       i przedłożył w dniu 31.05.2016 roku właściwym organom aktualizacje zgłoszenia zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
       awarii przemysłowej oraz program zapobiegania awariom.
4.    Głównymi obszarami działalności Zakładu Koksownia Przyjaźń są:
       4.1.    Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
       4.2.    Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
       4.3.    Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
       4.4.    Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
       4.5.    Wytwarzanie energii elektrycznej,
       4.6.    Wytwarzanie paliw gazowych,
       4.7.    Handel paliwami w systemie sieciowym,
       4.8.    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, wodę grzewczą, ciepłą wodę użytkową oraz powietrze technologiczne i AKP,
       4.9.    Pozostałe formy działalności wymienione są w KRS.
5.    Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu zakładu Koksownia Przyjaźń do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia
        poważnej awarii przemysłowej są:
       5.1.    Benzol koksowniczy powodujący zagrożenia: H225, H304, H315, H319, H336, H340, H350, H361, H372, H411.
       5.2.    Gaz koksowniczy powodujący zagrożenia: H220, H280, H331, H350, H360, H372, H400.
6.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń dopełniając obowiązku  art. 261 ust. 5 dostarczył Prezydentowi Miasta Dąbrowa
       Górnicza informacje dotyczącą przygotowania do działań na wypadek poważnej awarii przemysłowej.
7.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń opracował i przedłożył właściwym organom w dniu 31.05.2016 r. raport
       o bezpieczeństwie.
8.    JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia Przyjaźń posiada opracowany Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy, w którym zawarte są
       scenariusze postępowania na wypadek poważnej awarii przemysłowej oraz określone są środki bezpieczeństwa, które zostaną
       podjęte na wypadek wystąpienia awarii.
9.    Wykonana analiza ryzyka na potrzeby Raportu o bezpieczeństwie wskazuje na możliwość wystąpienia w Koksowni Przyjaźń
       zdarzeń związanych z:
         -  pożarem powierzchniowym benzolu,
         -  powstaniem chmury toksycznej par benzolu,
         -  wyciekiem gazu koksowniczego i powstaniem chmury toksycznej oraz atmosfery wybuchowej,
         -  pożarem strumieniowym wyciekającego gazu koksowniczego,
         -  wybuchem gazu koksowniczego.
10.   Zakład Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej utrzymuje Zakładową Straż Pożarną jako jednostkę ochrony przeciwpożarowej
         w rozumieniu § 15 ustawy  O ochronie przeciwpożarowej wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do likwidacji zdarzeń
         awaryjnych. Zakładowa Straż Pożarna działa na podstawie Regulaminu organizacyjnego określającego między innymi zasady
         współdziałania z Państwową Strażą Pożarną.
11.   Przeprowadzona w Zakładzie Koksownia Przyjaźń analiza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wykazała,
         że w przypadku wystąpienia zdarzenia awaryjnego skutki awarii nie wystąpią poza teren do którego Koksownia posiada tytuł
         prawny.