JSW KOKS SA

Firma

Koksownia Radlin

Koksownia "Radlin" - Historia

Zakład produkcji koksu wybudowany w Radlinie w 1911 roku jako oddział Kopalni "Emma". Usamodzielnienie zakładu nastąpiło w 1920 roku, jednak zachował on dawną nazwę "Koksownia Kopalni Emma". 

W roku 1951 koksownia już jako przedsiębiorstwo państwowe otrzymała nazwę Zakładu Koksochemicznego "Radlin". W roku założenia w koksowni uruchomiono dwie baterie, nr I i II. W roku 1913 wybudowano baterię III a dwa lata później, baterię nr IV. Dwie następne baterie nr V i VI wybudowano w latach 1928-29.

W 1938 roku produkcja koksu koksowni w wielkości 540 tysięcy ton stanowiła 23,3% całkowitej wielkości produkcji kraju. W okresie okupacji hitlerowcy prowadzili bardzo intensywną eksploatację baterii, co w połączeniu z działaniami wojennymi spowodowało gwałtowne pogorszenie ich stanu technicznego. Oficjalne przejęcie zakładu przez polskie władze nastąpiło 01.04.1945 r, po którym natychmiast przystąpiono do remontów baterii, zatrzymując przy tym baterię nr IV.

W latach 1952 - 53 zatrzymano baterię nr II a baterie nr III, V, VI zmodernizowano. W roku 1966 wybudowano zaprojektowaną przez zabrzański „Koksoprojekt” baterię typu PTU-57, która zastąpiła baterię nr III. Wraz z baterią wybudowano sortownię koksu grubego, chłodnię wentylatorową, odfenolownię benzolowo – ługową, wieżę węglową wraz z pomostami transportu węgla i wieżą gaśniczą.

W 1970 roku uruchomiono kolejną baterię typu PTU-57, która stanęła na miejscu wyłączonych wcześniej baterii nr I i II. Uruchomienie tych dwóch baterii koksowniczych pozwoliło osiągnąć w 1971 r. maksymalną w historii zakładu roczną produkcję koksu wynoszącą 863 589 ton, co umożliwiło stopniowe wyłączanie pozostałych baterii.

W 1981 r. wyłączono baterię nr V.

W 1980 roku koksownia trafiła w struktury Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”.

Przełom lat 80-tych i 90-tych to okres intensywnych działań Kombinatu na rzecz kolejnej modernizacji zakładu. 26 sierpnia 1994 roku władze Radlina zatwierdziły dwuetapowy plan modernizacji koksowni. Pierwszy etap polegał na wybudowaniu instalacji odsiarczania gazu koksowniczego co pozwoliło na eliminację dwutlenku siarki z kominów baterii koksowniczych w ilości ok. 80 - 90 %. W 1995 roku uruchomiono biologiczną oczyszczalnię ścieków co umożliwiło zamknięcie wszystkich obiegów wodnych w zakładzie.

W latach 1996-2000 wyremontowano w systemie potokowym obie baterie PTU-57 tj. I i II z częściową wymianą instalacji gazu opałowego, osprzętu bocznego i górnego. Drugi etap modernizacji obejmujący budowę nowej baterii koksowniczej wraz z obiektami towarzyszącymi: nośnicami węgla ze stacjami przesypowymi, wieżą węgla, maszynami piecowymi wraz z torowiskami, zrzutnią koksu, sortownią koksu ze stacjami przesypowymi rozpoczęto w 2006 roku. Uroczysty rozpał nowej baterii nr I-bis miał miejsce w czerwcu 2008 roku. W ramach modernizacji przeprowadzono także remont biologicznej oczyszczalni ścieków oraz wybudowano pozostałe obiekty takie jak: rurociągi, zbiorniki, drogi kołowe, dojazdy, dojścia i place, instalacje nalewcze smoły i benzolu do cystern i autocystern. W związku z rozpoczęciem produkcji koksu w baterii nr 1-bis wyłączone z użytkowania zostały baterie nr I i II.

W chwili obecnej koksownia jest zakładem jedno-bateryjnym, produkuje najwyższej jakości koks wielkopiecowy eksportowany na rynki Europy Zachodniej, głównie do Austrii i Niemiec.