Informacja dla kontrahentów

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW KOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Pawliczka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445684 (dalej, jako: „Spółka”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 1, kod pocztowy: 42-523 lub adresem e-mail: [email protected]remove-this.jswkoks.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z Panem/Panią umowy oraz w celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia, sprzedaży towarów i produktów (w ty wyrobów akcyzowych), rozpatrzenia reklamacji i skarg oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej, jako: RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.
 5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
 7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych
  i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.