JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Grupa JSW

Firma

Praca


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 942 Kodeksu Pracy informuję, że posiadamy wolne miejsce pracy w Koksowni Radlin, na stanowisku:

Pracownik gospodarczy


Kandydat na proponowane stanowisko powinien posiadać wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe.
W przypadku kandydatów będących pracownikami grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wymaga się dodatkowo:

1) pozytywnej opinii z dotychczasowego miejsca pracy,
2) zgody na przeniesienie dotychczasowego pracodawcy.

Zainteresowanych prosimy o składanie Listu Motywacyjnego i CV w zaklejonej kopercie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz adnotacją "REKRUTACJA" w Dziale Kadr Siedzibie Spółki, ul. Pawliczka 1 lub w biurach Zespołów ds. Obsługi Pracowników w Koksowniach: Jadwiga, Radlin, Dębieńsko i Przyjaźń do dnia 28.10.2014 r. Zastrzegamy sobie prawo wyboru ofert.


Szczegółowych informacji udziela Pani Kazimiera Brzoza tel. 32 416 4510


Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.